×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 • تاریخ انتشار : 1402/04/13 - 07:48
 • بازدید : 234
 • تعداد بازدیدکننده : 232
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه
روابط عمومی دانشکده پزشکی

آغاز فاز دوم تکمیل و ارسال فرم های ارزشیابی سال 1401

فاز دوم تکمیل و ارسال فرم های ارزشیابی سال 1401 آغاز شد.

با توجه به اتمام فاز اول ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان غیر هیات علمی در سال 1401 (موضوع بخشنامه شماره 103284 مورخ 9/8/1401) و نظر به اجرای فاز دوم و نهایی شدن امتیازات ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه در سال 1401، کارکنان محترم بایستی نسبت به تکمیل و ارسال فرمهای مربوطه در سامانه http://karkonan.sbmu.ac.ir/ هر چه سریعتر اقدام نمایند. (جدول امتیازات تقدیرنامه ها)

موارد قابل توجه در فاز دوم ارزیابی عملکرد سال 1401 به شرح ذیل می باشد:

 1. -     به استناد "تبصره 1 بند 1" از فرآیند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع، کارکنانی که فرم موافقتنامه را در موعد مقرر تکمیل ننموده اند، "40 درصد از سقف امتیاز شاخصهای اختصاصی (معادل با 20 امتیاز)" از مجموع امتیاز ارزیابی شونده به صورت خودکار کسر و فرآیند ارزیابی عملکرد با لحاظ نمودن کسر امتیاز ادامه خواهد یافت.
 2. -    امتیازدهی به شاخصهای اختصاصی صرفاً توسط مافوق مستقیم (ارزیاب) صورت خواهد پذیرفت.
 3. -    امتیاز شاخص های "آموزش ضمن خدمت" و "تدریس در دوره های عمومی و اختصاصی" از سامانه مربوطه به صورت خودکار در فرم های ارزیابی عملکرد درج و محاسبه شده و قابل ویرایش نمی باشند.
 4. -    امتیاز شاخصهای "ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف" و "مدیریت دانش" به آن دسته از کارکنانی تعلق می گیرد که پیشنهاد یا تجربه ایشان در سامانه های مربوطه داوری و تائید نهایی شده باشد.
 5. -    تکمیل امتیاز شاخص های "ابتکار و خلاقیت بخش اول"، "تشویق ها"، "کسب موفقیت ویژه"، "فعالیت ورزشی" و "رضایتمندی" توسط مالک سند در سامانه ارزیابی عملکرد امکان پذیر می باشد.
 6. -    ارزیابی شاخص کسب موفقیت ویژه شامل "تالیف یا ترجمه کتاب"، "تالیف یا ترجمه مقاله" و "ارائه طرح تحقیقاتی در ستاد دانشگاه انجام خواهد شد.
 7. -    امتیازدهی به شاخص " تشویقات بابت تکمیل فرم پایش عملکرد" از مجموع 7 امتیاز شاخص تشویق ها، حداکثر دارای "2 امتیاز" بوده و اعطای امتیاز، صرفاً توسط مقام مافوق (ارزیاب) امکان پذیر می باشد.
 8. -    جدول امتیازدهی تشویق ها به منظور استفاده صحیح امتیاز "شاخص تشویق ها" در فایل پیوست شماره (1) ضمیمه می باشد. لازم است در خصوص انتخاب عناوین صادر کننده تشویق ها دقت لازم به عمل آید.
 9. -    صادر کننده تشویق با عنوان "مدیر کل" مطابق با جدول پیوست شماره (1) معادل با عناوین "مدیران ستادی"، "رؤسای مراکز بهداشتی"، "مدیران شبکه های بهداشت و درمان"، "مدیران و رؤسای بیمارستانها و مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی" و "رؤسای دانشکده ها" بوده و معادل با "3 امتیاز"
  می باشد.
 10. -  ارزیابی کادر درمان شاغل در بیمارستانها و مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی توسط مافوق مستقیم مانند سوپروایزر، مدیر خدمات پرستاری، معاون درمان، رئیس مرکز صورت می گیرد (کارکنان حوزه اداری، پشتیبانی و عناوین مشابه در حوزه مدیریت مرکز ارزیابی می گردند).
 11. -  ارزیاب می تواند فقط برای یک بار فرم ارزیابی مالک سند را جهت بازبینی و اصلاح به رابط ارجاع نماید.
 12. کارکنان در صورت وجود هر گونه سوال و جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با رابط محترم ارزیابی عملکرد واحد محل خدمت خود تماس گیرند. اطلاعات رابطین ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای دانشگاه در فایل پیوست شماره (2) ضمیمه می باشد. لازم به ذکر است در صورت هر گونه تغییر و جابجایی رابطین ارزیابی عملکرد آن واحد، اطلاعات رابطین جایگزین طی نامه از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری اعلام گردد.
 13. برنامه زمانبندی اجرای مرحله دوم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه در سال 1401 مطابق با جدول ذیل ارائه می گردد.

برنامه زمانبندی مرحله دوم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه در سال 1401

شروع فرآیند                           (تکمیل فرم توسط مالک سند)

بررسی و ارسال فرم توسط رابط به ارزیاب

ویرایش و ارسال فرم به تائید کننده توسط ارزیاب

بررسی و تایید فرم توسط تایید کننده

پایان فرآیند

(ارسال فرم توسط مالک سند به اداره ارزشیابی)

تاریخ ابلاغ بخشنامه

تا20 تیر

تاریخ دریافت فرم

تا 5 مرداد

تاریخ دریافت فرم

تا 15 مرداد

تاریخ دریافت فرم تا 25 مرداد

تاریخ دریافت فرم

تا پایان مرداد

 • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی,یاهویی,آرشیو خبر
 • گروه خبری : 128634
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست