×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس: تهران- بزرگراه شهید چمران- ولنجک- بلوار دانشجو- خیابان کودکیار- دانشکده پزشکی شهید بهشتی

تلفن تماس معاونت پشتیبانی  22439948- 23872502

تلفن تماس امور اداری  22439952- 23872532

تلفن تماس امور مالی  23872535

تلفن تماس مرکز انفورماتیک 23872550

ایمیل ارتباطی: Dean.medicalschool@sbmu.ac.ir

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست