×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رئیس امور مالی

خانم یوسفی

تلفن تماس: 23872535


                                                                                                                                                               

  شرح وظایف:

 • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها
 • تهیه و تنظیم لیست های حقوقی،اضافه کار و فوق العاده و سایر دریافت های کارکنان با نظارت مقام فوق
 • تهیه و تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات به تفکیک برنامه ها،فعالیت ها و مواد هزینه بودجه جاری و عمرانی
 • همکاری در انجام امور مربوط به پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی،اداری و سرمایه گذاری ثابت و انتقالی بر اساس اعتبارات مصوب و وجوه دریافتی از خزانه و صدور اسناد هزینه و صدور لیست های مربوطه
 • انجام امور مربوط به تامین اعتبار احکام صادره،اسناد هزینه،قراردادها و تعهدات مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی
 • همکاری در انجام امور مربوط به درخواست وجه بر اساس تخصیص اعتبار و ایفای تعهدات سنوات گذشته از محل ردیف ها یا دیون بلا محل
 •  انجام امور مربوط به وصول مطالبات دولتی،اعم از مالیات ها، خدمات درمانی،بازنشستگی وواریز به حسابهای مربوطه و مکاتبات
 •  تهیه و تنظیم پیش پرداختها،علی الحسابها واسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 •  پرداخت حقوق ماهانه موظفین،پیگیری درخواستها و ارائه راهنمایی های لازم به آنان
 •  تهیه بیلان و تراز و تفریغ بودجه برای ارسال به مراجع ذیربط با توجه به مقررات
 • تهیه پیش نویس نامه های مالی،فرمهای محاسباتی و گزارشهای لازم و گواهی دریافت حقوق و خدمات درمانی و سایر گواهی های حقوق مورد نیاز کارکنان و ارائه به مقام ما فوق
 • تنظیم سند حقوقی ماهانه-ارسال کسورات به حسابهای مربوطه
 • انجام امور مالی و تهیه اسناد طرحهای آماری اجرا شده و پرداخت دستمزد عوامل اجرایی
 • بایگانی و مراقبت از کلیه اسناد حسابداری و اوراق بهادار
 • سایر امور محوله از طرف مافوق در چارچوب وظایف واحد
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست