×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مسوول انبار

آقای فلاح

              تلفن تماس: 23872560        

 

شرح وظایف واحد :

  • صدور درخواست خرید
  • ثبت ورود و خروج کالا
  • صدور سند و حواله اجناس
  • تحویل کالا
  • کارنظارت و بررسی ورود و خروج اجناس و کالا   
  • انبار گردانی پایان سال
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست