×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مسئول تدارکات

 آقای قاسم ملکی 

        تلفن تماس: 23872532- 22439952        

 

شرح وظایف واحد:

• تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه ای مربوطه.
• استعلام حداقل بهای اجناس پیش از خرید و گزارش به سرپرست مربوطه .
• بدست آوردن آگاهی دقیق از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از برابربودن با مشخصات خواسته شده .
• گزینش وانتخاب کالای مرغوب و استاندارد برای خریداری .
• تهیه نمونه کالا وارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات .
• فراهم نمودن ترتیب حمل اجناس خریداری شده به دانشکده .
• تحویل اجناس خریداری شده به انبار دانشکده ویاواحد درخواست کننده و دریافت رسید .

•واریز مبالغ فاکتورها به حساب شرکت ها یا اشخاص جهت تسویه حساب
• تهیه فهرست وقیمت پرداختی کالاها ومواد خریداری شده و بررسی انطباق اسناد با فاکتور خرید .
• دریافت تأییدیه از متصدیان فنی مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست .
• تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور .
• ارائه اسناد ودریافت مجدد تنخواه گردان .
• تسویه حساب تنخواه دریافتی در هر سال .
• تهیه گزارش های لازم .
• انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست