×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 مسئول خدمات

  آقای سعید احمدی نیا  

تلفن تماس: 23872531

 

شرح وظایف:

 • نظافت اتاق ها ، تجهیزات ، ملزومات وکلیه محیط های اداری وآموزشی دانشکده
 • اهتمام نسبت به مراقبت ونگهداری از تجهیزات و ملزومات دانشکده
 •  تخلیه وانتقال کلیه ملزومات وتجهیزات اداری و آموزشی در ساختمان های دانشکده .
 • آماده سازی محیط های دانشکده جهت برگزاری جلسات  ، مراسم ها ، همایش ها وکلاس های آموزشی 
 •    تخلیه ضایعات ناشی از عملیات ساختمانی
 • رسیدگی و نگهداری از گل وگیا ههای داخل ساختمان های دانشکده
 •   نصب پلاکارد ، بنر ، واطلاعیه ها
 •  پذیرایی روزانه چای وناهار برای کارمندان دانشکده
 •  همکاری در توزیع ناهار در سلف اساتید
 • پذیرایی از مهمانان دانشکده
 • ارائه خدمات پذیرایی در جلسات ، همایش ها ومناسبت ها        
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست