×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مسئول دبیرخانه 

خانم فرزانه کثیری 

      تلفن تماس: 23872519    

 

شرح وظایف واحد:

  • دریافت نامه ها از  مراکز و دانشکده ها و دپارتمانها
  • تایید نامه های دریافتی جهت ثبت (ارتباط یا عدم ارتباط نامه با دانشکده(
  • تایید نامه های ارسالی و ثبت نامه ها جهت مراکز آموزشی و دانشکده ها     
  • راهنمایی ارباب رجوع درخصوص پیگیری نامه
  • ثبت کلیه نامه های دریافتی و یا ارسالی
  • توزیع و تکثیر نامه بین واحدهای داخلی ومراکز و مدیران گروهای علوم پایه وبالینی
  • پیگیری نامه های ارجاع داده شده و ارسال فیزیک نامه به کارشناسان
  • ثبت کلیه نامه ها در دفتر ارسال و مراسلات واحدها ومراکز
  • ثبت و توزیع نامه ها به  کلیه واحدها و دپارتمانهای داخلی دانشکده وتبادل نامه های دانشکده با ستاد دانشگاه
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست