×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رئیس امور عمومی و اداری

   آقای نقی پورتقی 

تلفن تماس: 23872532- 22439952

 

 شرح وظایف و اهداف:

 • اعمال و اجرای قوانین ، آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح .
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری و ابلاغ آنها به ادارات مربوط .
 • هماهنگی در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی - دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی
 • رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات.
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .
 • شرکت درجلسات داخلی و اتخاذ تدابیر لازم جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات
 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید
 • انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان دانشکده و تهیه و تنظیم طرح های مربوطه .
 • برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آنها .
 • نظارت بر اجرای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره .
 • نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان قسمت مدیریت امور اداری .
 • اجرای خط مشی های تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست