×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

معاون پشتیبانی

دکتر داور امانی

دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی -استاد

تلفن تماس: 23872502-22439948

 

 

شرح وظایف  

* همکاری با رئیس دانشکده در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی

* رسیدگی به هدف های اجرایی دانشکده و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف.

* ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.

* نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشکده با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها.

* نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشکده در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.

* اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشکده در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.

* استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن.

 * اداره امور رفاهی کارکنان دانشکده و ایجاد امکانات لازم در آن مورد.

* همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشکده

* نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشکده و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی

* نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشکده

* نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشکده.

* ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط

* شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور

* پیشنهاد نصب و عزل مدیران و مسئولان واحدهای تابعه

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست