×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

    مسئول امور همایشها

آقای سید محمد شفایی

تلفن تماس: 23872532- 22439952

 

                                                            

شرح وظایف واحد :                                                                                 

- شناسایی کلیه انجمنهای علمی و غیر علمی و شرکتهای مرتبط و غیر مرتبط پزشکی

- مکاتبه با کلیه انجمنهای علمی و غیر علمی و شرکتهای مرتبط و غیر مرتبط پزشکی

- مشخص کردن زمان برای بازید نماینده شرکت و انجمنها از فضاهای دانشکده

- هماهنگی با رییس امور اداری و معاونت پشتیبانی

- عقد قرارداد با مراکز ذیربط

 -  اخذ چک و وجه واریزی از طرف مراکز ذیربط

-  ارسال قرار داد به معاونت پشتیبانی و رییس امور اداری

-  شماره کردن نامه ها و قرار دادها از طریق دبیرخانه

-  ارسال چک و وجوه دریافتی به حسابداری و دریافت رسید

- هماهنگی برای چگونگی غرفه بندی سالنها بر طبق پلان مصوب نمایشگاه

- نظارت بر روند غرفه بندی و حضورشرکتها در نمایشگاه

- نظارت بر روند اجرایی برنامه در روز اجرا

- تهیه گزارش ماهانه از تعداد و نحوه اجرای برنامه ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست