×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مسئول کارگزینی 

 آقای اسرافیل فتحی پور   

تلفن تماس: 23872506

 

 

شرح وظایف:                                                                             

 • تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل : پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق ،مرخصی،ارتقاء گروه، مأموریت،اضافه کاری و تنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام ما فوق ورعایت قوانین و مقررات مربوط.

 • تهیه احکام پرسنلی                                                                                                       

 •  بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی                                                    

 • آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

 • تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری وگزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه میشود

 • پیش بینی و تهیه احتیاجات پرسنل

 •  شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف                                                                      

 • پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه

 • پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدید الورود طرح لایحه )

 • امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی

 • انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته وکارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند

 •  آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال

 •  اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان دسته های بهداشتی درمانی و همچنین مدیران و مشاوران ستادی

 • تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغییرعنوان ، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره و پیگیری مصوبات کمیته

 • انجام امورمربوط به مرخصی کارکنان

 • تهیه و تکمیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقاءگرو ه و تغییرعنوان

 • اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل

 • انجام امر مربوطه به گزینش کارکنان

 •  کنترل ورود و خروج پرسنل

 •  بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل

 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربطه

 •  پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی

 • انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست